Meses del año en japonés

Enero = ichi gatsu  -- 一月
Febrero = ni gatsu -- 二月
Marzo = san gatsu -- 三月
Abril = shi gatsu -- 四月
Mayo = go gatsu -- 五月
Junio = roku gatsu -- 六月
Julio = shichi gatsu -- 七月
Agosto = hachi gatsu (se lee jachigatsu) -- 八月
Septiembre = ku gatsu -- 九月
Octubre = juu gatsu (se lee yuugatsu) -- 十月
Noviembre = juuichi gatsu (se lee yuuichigatsu) -- 十一月
Diciembre = juuni gatsu (se lee yuunigatsu) -- 十二月

Comments (0)